Townhall-sessie mensen met een beperking, 8 maart 2024 online

Op 8 maart 2024 organiseerde de Vereniging Inclusie Nederland (VIN) op verzoek van de NCDR een online townhall-sessie voor en door mensen met een beperking. De VIN is een grassroots-organisatie die periodiek een online bijeenkomst houdt voor haar leden en geïnteresseerden. De online-vorm is gekozen om deelname laagdrempelig te maken voor mensen die minder mobiel zijn en/of weinig energie hebben.

Deelsessies intersectionele benadering

Binnen het thema van ‘Discriminatie op het kruispunt van gronden’ werd in vier deelsessies gesproken over de verschillende ervaringen van mensen met verschillende identiteiten, of intersectionaliteit.  Aan bod kwamen dimensies van migratieachtergrond, gender en lhbtiq+. Uit de deelsessies kwam naar voren dat het begrip ‘beperking’ door verschillende mensen als zeer verschillend werd ervaren. Op het terrein van arbeid bleek dat niet zozeer een (westerse) migratieachtergrond een reden was om geen betaald werk te kunnen vinden, maar dat een plots opgetreden niet- aangeboren hersenletsel (nah) reden voor een werkgever was om geen aangepaste arbeidsrelatie aan te gaan.

Bij de andere dimensies bleek een samenloop van achtergronden, waaronder beperking, drempels voor deelname aan de samenleving te zijn.

De aanwezigen formuleerden verschillende aanbevelingen voor de NCDR in de aanpak van discriminatie op grond van beperking en in het licht van intersectie met andere gronden.

Aanbevelingen korte termijn

1. Bewustwordingscampagnes: Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en maatschappelijke organisaties moeten samenwerken aan landelijke campagnes gericht op bewustwording over discriminatie en uitsluiting. Deze campagnes moeten specifiek aandacht besteden aan de intersectionaliteit van discriminatie.

2. Trainingen en educatie: Scholen, universiteiten en werkplekken, onder verantwoordelijkheid van de Ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, dienen verplichte trainingen te implementeren over diversiteit, inclusie en interculturele communicatie.

3. Verbeteren van meldingsprocedures: Organisaties zoals het College voor de Rechten van de Mens en lokale antidiscriminatiebureaus moeten toegankelijker worden gemaakt voor het melden van discriminatie, met aandacht voor laagdrempelige, toegankelijke communicatiekanalen voor mensen met diverse beperkingen.

Aanbevelingen lange termijn

1. Veranderingen in wetgeving: Het Parlement en het Ministerie van Justitie en Veiligheid moeten streven naar het herzien van bestaande wetgeving om discriminatie verder aan te pakken, met inbegrip van scherpere sancties op discriminatoir gedrag.

2. Structurele integratie van diversiteitsbeleid: Alle overheidsinstanties en bedrijven moeten diversiteits- en inclusiebeleid niet alleen ontwikkelen maar ook structureel integreren in hun operationele en strategische besluitvorming, met duidelijke verantwoordelijkheden en periodieke evaluaties.

3. Bevordering van representatie: Het is cruciaal om te zorgen voor meer representatie van minderheidsgroepen in alle sectoren van de samenleving, met name in leidinggevende en invloedrijke posities. Dit vereist inzet van zowel de overheid als het bedrijfsleven om gelijke kansen te bevorderen.